Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Nefroloji

ÖZEL MİM HASTANESİ

Nefroloji

Özel Mim Hastanesi Nefroloji Bölümü, nefrolojik hastalıkların tedavisinde multidisipliner b,ir yaklaşım ve güncel tıbbi gelişmelerin ışığında hastalarına tedavi yöntemleri sunmaktadır.

ankara özel mim hastanesi

Böbrek hastalıkları ile ilgilenmekte olan tıbbi bilim dalınaNefrolojidenilmektedir. Nefrolojikliniklerinde kronik böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği, kistik böbrek hastalıkları, nefrit yani (böbrek iltihabı) hipertansiyon, elektrolit bozuklukları, idrarda protein kaybı, idrarda kan bulunması gibi rahatsızlıkların tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Nefrolojikliniklerindekronik olan diyaliz hastalarına veyahut acil diyaliz tedavisi gerektiren hastalara hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Son teknolojidonanımına sahip hemodiyaliz makineleri ile hastaya özel şekildeki tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Organ naklinin gerekli olduğuhastalardaise gereken hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilgili merkezlere yönlendirilmektedir.

Nefrolojiçok yönlü bir bilim dalıdır veNefrolojibirçok test,tanı vetedavi yöntemleri içermektedir. Nefrolojikliniklerindeuygulanan başlıca tanı ve bununla beraber uygulanan tedavi yöntemleri oldukça fazladır.

Hemodiyaliz İşlemi Nedir?

Böbrekleri yeterli biçimde çalışmayan böbrek yetmezliği çeken hastalarda kanda bulunan su miktarı, elektrolitler ve bazı atıklar vücuttan atılamadığı için kanda birikmektedir. Böbrek yetmezliği çeken hastalarda böbreklerin yerine getirmesi gereken işlevhemodiyalizile yerine getirilmektedir. Hemodiyaliz işlemi ile kan alınıp hemodiyaliz cihazı içerisinde bulunmakta olan diyaliz sıvısı ile arasında yarı şekilde geçirgen bir zar olacak biçimde diyalizörden geçirilmektedir.

Bu sırada kandan kesinlikle uzaklaştırılması gereken zarar vericimaddeler, kandan daha düşük biçimdeki yoğunluğa sahip olan diyaliz sıvısına geçerektemizlenmiş olur ve temizlenmiş kan tekrardan vücuda verilir. Hemodiyaliz işlemi kolda yer alanatardamar ile toplardamar arasına yerleştirilen fistül yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Böbrek Anjiyografisi ve Anjiyoplasti Nasıl Yapılır?

Yüksek tansiyon ve aynı zamanda böbrek yetmezliği gelişimi bulunanhastaların birçoğunda böbrek damar darlığına rastlamak mümkündür. Kalp damarlarında olduğu gibi böbrek damarlarında da tanı ve tedavi amacı ile anjiyografi uygulaması yapılmaktadır.

Yapılmış olan muayeneler sonucunda böbrek damarlarında darlık olduğu analiz edilen ve radyolojik görüntüleme tekniklerinin de incelenmesiyle beraber hastalara stent veyahut balon anjiyoplasti tedavileri uygulanabilmektedir.

HEMODİYAFİLTRASYON İŞLEMİ NEDİR?

Kan değerinde yüksek düzeyde bulunan maddelerin düşük yoğunlukta olan diyaliz sıvısına difüzyon yöntemi yerine konveksiyon yöntemi ile taşınma işlemi ultrafiltrasyon olarak adlandırılmaktadır.

Buyöntem ile, difüzyonla diyaliz sıvısına geçiş işlemini başaramayan büyük molekül yapıdakibazı atıklar kandan uzaklaştırılabilmektedir. Ultrafiltrasyon işlemi ile hemodiyaliz işleminin bir arada yapılması işlemi hemodiyafiltrasyon olarak adlandırılmaktadır.

24 SAATLİK İDRAR ANALİZİ NE İÇİN YAPILIR?

24 saat dilimi içerisinde tüm idrarın toplanıp incelenmesi adınalaboratuvara verilmesi şeklinde uygulanmakta olan tanı testi, 24 saatlik idrar analizi olarak adlandırılmaktadır.

Nefroloji kliniklerinde oldukça fazla biçimde istenilen bu test ile idrarda miktar açısından değişkenlik gösteren maddelerin araştırılması hedeflenmektedir. Bu test yardımıile rastgele bir şekilde idrar örneğiyle tespit edilemeyecek olan nefrolojik hastalıklar daha net olarak görülebilmektedir.

24 SAATLİK KAN BASINCI İZLEMİ NEDEN YAPILIR?

Kalp rahatsızlıkları ve kan basıncında birgün boyunca meydana gelen düşüş veyahut yükselmelerin analiz edilebilmesi açısından24 saatlik kan basıncı tetkiki uygulanabilmektedir. Bu tetkik, tansiyon holteri isimli cihaz ile yapılmaktadır. Holter takılan hastalarda 24 saat içerisinde tansiyonda meydana gelen değişimler cihaz tarafından kaydedilmektedir.

VOİDİNG SİSTO/ÜRETEROGRAFİ NE SEBEPLE YAPILIR?

Voiding Sisto-Üreterografi,alt üriner sistem ve mesanenin X ışınları aracılığı ile görüntülenmesi sağlanıp aynı zamandadeğerlendirilebilmesine yardımcı olan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir.

Bu işlem ileidrar yapma sırasında idrar yolları çok net bir şekilde görüntülenebilmekte olup gerekli tanılar konularak tedavi gerçekleştirilmektedir.

Otoantikor Testleri

Böbrek nakligerçekleştirilenhastalarda vücudun nakledilmiş olan organı kabul edip etmediğinin araştırılması amacı ileyapılan testlerde otoantikorlar incelenmektedir.

GEÇİCİ VEYAHUT KALICI HEMODİYALİZ KATATERİ TAKILMASI

Operasyon ilekoluna fistül takılmış olan hastalarda fistül kullanılabilecek duruma gelene kadar geçici şekildeboyun, göğüs veyakasık gibi bazıbölgelere takılan kateterler yardımı ilehemodiyaliz işlemi uygulanmaktadır. Cerrahi operasyon ileistül takılma işleminin önünde herhangi bir sorun bulunan kişilerde ise budiyaliz işlemi kalıcıbiçimde kateter kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI NEDİR?

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda herhangi bir sorunun oluşmaması halinde3-4 gün gibi kısa bir süre zarfındatransplantasyon hazırlıkları tamamlanmakta olupoperasyon gerçekleştirilmektedir.